28 oktober 2010

Open brief aan minister van Cultuur, Joke Schauvliege

Open brief aan de minister

Geachte mevrouw de minister,

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat uw plannen om de zes Vlaamse kunstinstellingen te hervormen voor de nodige deining heeft gezorgd, dit zowel binnen als buiten de sector. De ontstane commotie werpt vragen op, die op zich nog niet zozeer gaan over de uiteindelijke invulling van uw plannen, maar wel over de manier waarop. Iedere Vlaamse volksvertegenwoordiger weet dat er bespaard moet worden, dit is niet alleen een gegeven, maar een opgave. Een heuse denkoefening die moet worden gemaakt en waar wij als constructieve oppositiepartijen willen aan meewerken. Maar om die denkoefening te maken, vinden we dat hier op een gefundeerde en gestructureerde manier moet aan gewerkt kunnen worden.

Op woensdag 10 november staat een toelichting gepland op de agenda van de Commissie Cultuur, Jeugd, Media en Sport van het Vlaams Parlement. Omdat wij geen vragen om uitleg mochten indienen rond dit onderwerp, dit in afwachting van uw toelichting, willen wij wel met een open vizier en met alle documenten ter zake naar die vergadering komen. Daarom vragen wij u dan ook om alle adviezen van de internationale beoordelingscommissies met betrekking tot de artistieke beoordeling, alsook die van de administratie met betrekking tot de zakelijke beoordeling op voorhand toegestuurd te krijgen. Daarnaast vinden wij dat in het kader van de transparantie de aanwezigheid van de betrokken instellingen absoluut noodzakelijk is, gelieve dan ook de voorzitter van de commissie te verzoeken deze uit te nodigen op de vergadering van woensdag 10 november 2010.

De berichtgeving over uw plannen, kent één rode draad: een weinig transparante communicatie en één grote onbekende: wie heeft wie gezien en wanneer was er voorafgaandelijk overleg? Daar u stelt dat wel degelijk overleg werd gepleegd, vragen wij u dan ook een overzicht van de voorafgaandelijke gesprekken. Tenslotte verzoeken wij u ons de cijfers te bezorgen van de subsidies die u van plan bent in de nieuw af te sluiten beheersovereenkomsten te hanteren.

Mevrouw de minister, wij willen geen voorafname doen van het debat ten gronde over uw hervormingsplannen, maar gezien de grote impact die deze zullen hebben, moeten we met de nodige kennis van zaken over uw beweegredenen kunnen oordelen. Wij hopen dan ook op uw verdere constructieve medewerking om het debat in alle transparantie te kunnen laten plaatsvinden. Op onze medewerking mag u alvast rekenen.

Met oprechte groeten,

Jean-Jacques De Gucht 
Bart Caron 
Herman Schueremans
Annick De Ridder
Sven Gatz
Filip Watteeuw

Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*