08 maart 2013

Euthanasie: het is een EN-EN-verhaal

Het zal u misschien verbazen maar ik steun de oproep van de Belgische bisschoppen om meer te investeren in palliatieve zorg. Elk individu heeft het recht op een waardig levenseinde. En palliatieve zorg is hierbij een cruciale pijler waar ongeneeslijk zieken en lijdenden beroep op moeten kunnen doen. Maar elk individu heeft wel het recht zelf te kiezen wat hij/zij ziet als een waardig levenseinde. Ik zie dit debat dan ook als een EN-EN-verhaal waar én palliatieve zorg én euthanasie elkaar aanvullen en een antwoord zijn op dezelfde lijdensvraag. Beide pistes lopen samen en zijn even moedig als eerbaar. Ik denk daarom dat dit debat moet gaan over de keuze om zelf te beslissen.

Onze huidige wetgeving heeft op het gebied van euthanasie echter nog enkele lacunes die bekeken moeten worden. Eén van de lacunes is het ontbreken van een oplossing voor minderjarigen. Na tien jaar lijken de geesten over de partijgrenzen heen gerijpt om het hierover te hebben. Op terminaal ziek zijn en fysiek lijden staat geen leeftijd. Een uitbreiding van de euthanasiewet zodat ook minderjarigen een zo breed mogelijke keuzevrijheid genieten is dan ook wenselijk.

Het argument van de bisschoppen dat het niet rijmt dat kinderen keuzevrijheid zouden krijgen op het gebied van euthanasie, daar waar ze op andere gebieden door de wet beschermd worden omwille van hun gebrek aan een volwassen oordeel, is een vals argument. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die geconfronteerd worden met een terminale ziekte veel meer maturiteit hebben dan hun leeftijdsgenoten en daardoor capabel zijn correct hun ziekte, diagnose en behandeling in te schatten. Het lijkt mij daarom gerechtvaardigd dat ook zij het recht krijgen zelf te kiezen wat hun levenseinde is.

Ik kijk ernaar uit om over enkele weken dit debat ook met betrekking tot dementerenden in alle sereniteit en openheid te voeren. Maar euthanasie afdoen als een vorm van geweld is het debat niet in sereniteit voeren. En euthanasie is al zeker niet in tegenspraak met menselijkheid. Een mens de mogelijkheid geven zelf vrij te kiezen wat zijn antwoord is op zijn ondraaglijk lijden dàt is menselijkheid.

  • Bron: De Morgen
Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*