Aalst, Mobiliteit

“Vierkant Groen” invoeren in Aalst

Dit bericht delen

Het AVVG of de Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen heeft in 2019 een advies geformuleerd omtrent “vierkant groen”.

De potentiële voordelen zijn :

  • Er is een conflictvrije fase voor zachte weggebruikers
  • Fietsers kunnen linksaf slaan in 1 beweging

Er zijn echter ook een aantal aandachtspunten :

  • De verliestijd voor recht doorgaande fietsers op de hoofdrichting kan toenemen
  • De wachttijden voor voetgangers en autoverkeer kan toenemen omwille van de extra fase
  • Het risico op ongevallen tussen zachte weggebruikers kan toenemen

Er zijn ook criteria waaraan voldaan moet worden om het vierkant groen toe te passen :

  • Het moet gaan om compacte kruispunten ( te uitgestrekte kruispunten leiden tot lange groen- en ontruimingstijden)
  • De intensiteit van het gemotoriseerd verkeer mag niet hoger zijn dan 25000 motorvoertuigen per etmaal
  • Het aandeel links afslaand fiets- en voetgangersverkeer is meer dan 10%

Vierkant groen kan niet kan toegepast worden bij aanliggende fietspaden (fietspaden die zonder niveauverschil aansluiten op de rijbaan) aangezien fietsers bij rood fietserslicht een hindernis kunnen vormen voor de motorvoertuigen en het risico bestaat dat fietsers toch doorrijden bij het op groen springen van het verkeerslicht voor motorvoertuigen omdat er verwarring kan ontstaan tussen een rood fietserslicht en het groene volle licht.

Bovendien moet ook rekening gehouden worden met feit dat het invoeren van vierkant groen geen structurele file opbouw veroorzaakt en dat de maximum wachttijd voor zachte weggebruikers aanvaardbaar is.

Deze overwegingen in acht genomen hebben we de kruispunten in onze stad beoordeeld op het invoeren van vierkant groen en zijn we tot de conclusie gekomen dat er met de huidige inrichting geen kruispunten zijn in het beheer van de stad die hiervoor in aanmerking komen. Bij het eventueel herinrichten van kruispunten kan evenwel specifiek onderzocht worden of vierkant groen kan ingevoerd worden.

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Wijkcirculatie zorgt voor leefbare buurten

Aalst, Mobiliteit

Treinverbinding Aalst-Burst