Algemeen

Ondersteuningsnetwerk voor veroordeelde terroristen benaderde zeker 20 gedetineerden voor terrorisme in ons land via briefwisseling, extremistische literatuur en financiële giften

Dit bericht delen

Een vanuit Frankrijk opererend ondersteuningsnetwerk voor veroordeelde terroristen, de vzw Sanabil,  heeft  systematisch in ons land veroordeelde terroristenactief benaderd en bijgestaan met morele en financiële steun, aldus senator en fractievoorzitter Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) die eerder dit jaar een rapport neerlegde namens de Bijzondere Commissie Radicalisering in de Senaat waarbij onder meer de nadruk werd gelegd op het in beslag nemen van uitkeringen en giften aan veroordeelde terroristen.

De minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), hierover bevraagd door De Gucht stelt expliciet dat 20 Belgische gedetineerden briefwisseling ontvingen van Sanabil, sommigen van hen meerdere keren. Op 17 november 2015 werd een richtlijn verspreid binnen het gevangeniswezen met betrekking tot deze correspondentie. De brieven worden conform deze richtlijn niet overhandigd gezien dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

De vzw Sanabil richtte zich actief tot voor terrorisme veroordeelde gedetineerden. Naast zogenaamde “religieuze bijstand” stelde deze organisatie giften ter beschikking van de veroordeelden en hun familie en dit onder de vorm van geld, kleren en religieuze Salafistische lectuur.  De organisatie telt 750 leden vanuit 11 landen. De organisatie blijkt 179 gedetineerden te hebben ondersteund in Frankrijk alleen al en 20 gedetineerden uit ons land. De voorzitter van Sanabil blijkt nauwe linken te hebben met extremistische predikers en actieve leden van IS. Leden van de vzw blijken tevens gebruik te maken van het bezoekrecht om de terroristen in de gevangenissen te bezoeken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft in oktober 2016 per Decreet deze vzw laten ontbinden[1].  De bestuurders van de vzw hebben huisarrest gekregen.

Heden weten we dat dit ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen zich ook actief richtte op voor terrorisme veroordeelde gevangenen in ons land.

Bovendien blijkt deze organisatie niet de enige te zijn die dergelijke activiteiten ontplooit in ons land, aldus de Gucht. Minister Geens stelt aldus dat: “Er verschillende personen en groepen bekend zijn die in België en in andere Europese lidstaten, actief islamitische gevangenen ondersteunen. Dit is evenwel niet steeds beperkt tot personen die zijn opgesloten wegens terrorisme. Ook in andere Europese landen zijn dergelijke organisatie actief. Zo kan verwezen worden naar Cage Prisoners in het Verenigd Koninkrijk, Behind Bars en Al Ighaatha in Nederland, Ansarul-Aseer (intussen verboden) in Duitsland en Sanabil (intussen verboden) in Frankrijk. Meer bepaald kan verwezen worden naar SANABIL, verscheidene natuurlijke personen en feitelijke verenigingen die gelinkt kunnen worden aan de entourage van het voormalige Sharia4Belgium (Free Abu Imran).”.

Momenteel is het ondersteuningsnetwerk voor Fouad Belkacem (Free Abu Imran) nog steeds actief, aldus De Gucht. Bezoekers van de website worden opgeroepen om deze veroordeelde ronselaar steunbrieven te sturen[2].

Er wordt heden gewerkt aan een interne procedure teneinde de transacties die worden uitgevoerd via de zogenaamde gevangenisrekening nog beter te controleren en melding te kunnen maken bij de Cel voor Financiële informatieverwerking stelt Geens.

Aldus wordt eindelijk gevolg gegeven aan deze concrete aanbeveling uit rapport van de Bijzondere Commissie Radicalisering van de Senaat van 11 mei 2015, aldus De Gucht.

Uit een andere vraag van De Gucht aan minister Geens blijkt dat in de inrichtingen waar voor terrorisme veroordeelde veroordeelden of verdachten vastzitten smartphones werden teruggevonden bij mobiele controles. Vanaf 2017 zullen de meeste penitentiaire inrichtingen beschikken over eigen mobiele detectieapparatuur.

Uit de activiteiten die het ondersteuningsnetwerk Sanabil ontplooide blijkt dat er via allerhande internetfora ook onderling overleg was tussen de gedetineerde terroristen. Het is dan ook cruciaal dat de voor terrorisme veroordeelde gedetineerden geen toegang krijgen tot smartphones vervolgt De Gucht.

Heden weten we dat er diverse ondersteuningsnetwerken van terroristen actief gedetineerden voor terrorisme benaderen en dit via alle mogelijke middelen gaande van giften, verzenden van extremistische propaganda en brieven tot het opzetten van aparte communicatiefora via het internet.

Ik doe dan ook een dringende oproep aan de overheid om alle toegangswegen tot deze gedetineerden strenger af te schermen, besluit De Gucht:  “Deze netwerken treden op als ideologisch en logistiek ondersteuningsnetwerk ten bate van veroordeelde terroristen en financieren zich op hun beurt door giften. Deze organisaties houden er een jihadistische agenda op na en zij onderschrijven door hun giften  terreurdaden.

Daarom is het noodzakelijk dat deze gelden meteen bevroren worden en er een intensief onderzoek wordt opgestart naar welke organisaties en individuen hier achter zitten alsook welke hun beweegredenen zijn.

Ik roep de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken dan ook op om bijzondere aandacht te hebben voor deze ondersteuningsnetwerken die klaarblijkelijk blijven opduiken en daadwerkelijke steun bieden aan salafisme en terrorisme. Via brieven , radicale literatuur en zelfs financiële steun doorkruisen deze organisaties deradicaliseringsinitiatieven die door de Gemeenschappen heden in de gevangenissen op touw worden gezet.

In al onze buurlanden blijken gelijkaardige ondersteuningsnetwerken van veroordeelde terroristen actief te zijn en regelmatig duiken er nieuwe organisaties op onder het mom van vzw’s. Gezien we heden weten dat deze dikwijls over de landsgrenzen opereren is het belangrijk om deze via Europese samenwerking en overleg systematisch in kaart te brengen en te ontbinden.”.

 

Jean-Jacques De Gucht  (Open Vld)


Andere nieuwsberichten

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht wil meer preventie tegen gaybashing

Algemeen

Kamer keurt wet op euthanasie voor minderjarigen goed