Algemeen

Nooddecreet geeft hoger onderwijs flexibiliteit

Dit bericht delen

In het Vlaams Parlement werd een nooddecreet voor het hoger onderwijs ingediend door de meerderheidspartijen. Het wordt deze middag bij spoedbehandeling geagendeerd in de plenaire vergadering. “Om onze hogescholen en universiteiten naar aanleiding van de coronacrisis de nodige flexibiliteit te geven met betrekking tot evaluatie- en examenmomenten enerzijds en opleidingsonderdelen zoals stages anderzijds, is het noodzakelijk om dit decreet snel goed te keuren en in werking te laten treden”, aldus de initiatiefnemers Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Door de Covid-19 pandemie werden de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen verplicht om vanaf 13 maart 2020 over te schakelen naar afstandsonderwijs om de gezondheid van studenten en personeel te waarborgen. De instellingen moeten daartoe structureel wijzigingen aan onderwijs- en examenactiviteiten aanbrengen, om het academiejaar kwaliteitsvol georganiseerd te krijgen.

“De overheidsmaatregelen hebben impact op alle vormen van onderwijs en evaluatie. In de eerste plaats voor werkplekleren, stages, praktijkvakken, werkcolleges en vormen van permanente evaluatie. Maar ook voor ‘gewone’ hoorcolleges kunnen gewijzigde evaluatievormen nodig zijn om de betrouwbaarheid en validiteit van de examens te kunnen waarborgen. De betrokken instellingen moeten dit aanpassen in hun reglement en communiceren aan de studenten. Om dat mogelijk te maken is deze decreetswijziging nodig”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger en initiatiefnemer Daniëls (N-VA). “Tevens voorziet dit decreet de mogelijkheid dat de evaluatie of deliberatie voor een opleidingsonderdeel of opleiding van het huidige academiejaar uitgesteld wordt tot op een later ogenblik dan voorzien in het onderwijs- en examenreglement, indien nodig zelfs tot op een datum na het beëindigen van het huidig academiejaar 2019-2020 dat eigenlijk loopt tot 30 september.”

Door de maatregelen in het decreet kan maximaal gestreefd worden dat een student twee zittijden heeft dit academiejaar en kunnen allerlei beroepsprocedures om leerkrediet aan te passen vermeden worden. “Maar we hopen natuurlijk dat het verlengen van de studieduur maximaal wordt vermeden, zodat studenten geen extra leerkrediet moeten inzetten of extra inschrijvingsgeld moeten betalen”, aldus Loes Vandromme (CD&V).

Om rekening te houden met de eventueel langere duurtijd van het academiejaar geeft het decreet aan de hogeronderwijsinstellingen de mogelijkheid om voor het academiejaar 2019-2020 eenzijdig aanpassingen te doen aan de toetredingsovereenkomsten tussen student en instelling, dit evenwel na raadpleging van de betreffende participatie- en overlegorganen. “De meeste wijzigingen aan de reglementen kunnen wel juridisch worden verklaard door “overmacht”, maar het is belangrijk dat de hogescholen en universiteiten alles helder en transparant aan de studenten communiceren. Het gaat immers om de studenten wiens rechtszekerheid én overleg we met dit decreet willen garanderen”, vervolledigt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

De initiatiefnemers willen alle betrokkenen (VLIR, VLHORA, administratie,…) die het snelle overleg, de opmaak en de indiening van dit decreet mogelijk maakten, uitdrukkelijk bedanken voor de geleverde inspanningen in deze moeilijke omstandigheden. “We hebben als parlement ons werk gedaan om de komende maanden het hoger onderwijs alle kansen te geven. We vertrouwen erop dat iedereen deze kansen ook met beide handen aangrijpt”, klinkt het unisono.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Eén op drie is nieuw in gemeenteraad

Algemeen

Liberalen willen Holocaust in vakoverschrijdende eindtermen