Algemeen

Maatregelen in het kader van corona: FAQ – update

Dit bericht delen

Bron: Nationaal Crisiscentrum – 14/03/2020 – 21u30

ALGEMEEN

Vanaf wanneer treden deze maatregelen in werking?
Vanaf middernacht van 13 op 14 maart tot en met 3 april zijn de maatregelen hieronder beschreven en deze uit het persbericht van de Eerste Minister van kracht.

Wat betekent een federale fase voor de reeds genomen besluiten?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten actief intrekken na de publicatie van het ministerieel besluit. Het ministerieel besluit en verdere verduidelijkingen volgen in de komende uren. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het Belgisch grondgebied. 

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?
Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin.
De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet.

ALGEMENE PRINCIPES

Op basis van welke principes kwamen deze maatregelen tot stand?
– De algemene hygiënemaatregelen blijven van toepassing.
– De overheden moeten kunnen blijven functioneren.
– Kinderen moeten worden opgevangen in de scholen indien hun ouders geen andere mogelijkheid hebben om hen op te vangen dan de grootouders, ongeacht hun leeftijd. Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van personeelsleden uit de medische en essentiële overheidssector.
– De social distance (minimum 1.5 meter tussen personen) wordt behouden in alle omstandigheden. Bijvoorbeeld: laat een stoel vrij tussen twee personen tijdens een noodzakelijke vergadering
– Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden.

CONTINUITEIT VAN DE OPENBARE DIENSTEN

Wordt de administratieve dienstverlening behouden?
Administratieve akten mogen worden verleden (huwelijk, afleveren van officiële aktes, etc.) maar zonder dat grote aantallen mensen verzamelen in de lokalen.
Voorbeeld: Een huwelijksakte mag voltrokken worden (in intieme kring), maar de festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden.

ACTIVITEITEN

Wat met recreatieve activiteiten?
Alle activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun grootte, publiek of privaat karakter, en of ze dan wel van culturele, sociale, feestelijke, folkloristische, sportieve of recreatieve aard zijn.

Worden alle handelszaken aan dezelfde beperkingen onderworpen?
Nee. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds voedingszaken (inclusief voedingszaken voor dieren) en apotheken, waarvoor geen beperkingen worden opgelegd, en anderzijds de andere handelszaken die enkel in de week mogen openen. Onderstaande tabel geeft een overzicht.
Voor alle onderstaande activiteiten dient de doelstelling van de getroffen maatregelen steeds in acht te worden genomen, met name een verhoogde aandacht voor de hygiënische en social distancing maatregelen.

Moet men een voedselvoorraad aanleggen?
Er is geen bevoorradingsprobleem in de voedingswinkels, hamsteren en het bestormen van winkels moet sterk worden afgeraden bij de bevolking. Voedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad worden.

Wat met ‘lockdownparty’s’?
Lockdownparty’s en soortgelijke gevallen zijn verboden en zijn bovendien zeer onverantwoordelijk door het grote risico voor de volksgezondheid.

Etablissementen

Categorie

BLIJVEN OPEN

DIENEN GESLOTEN TE BLIJVEN 

WEEK 

WEEKEND 

Culturele instellingen

 

Musea, opera- en theaterhuizen, concertzalen, bioscopen, toeristische diensten, …

Feestelijke etablissementen

 

Discotheken, feestzalen, …

Recreatieve etablissementen

 

Dierenparken, casino’s, gokkantoren,

(binnen)speeltuinen, kinderboerderijen,

Sportinfrastructuur

 

Sporthallen, zwembaden, fitnesscentra,…

Horecazaken

Restaurantkeukens, snackbars, frituren, … kunnen openblijven voor de levering aan huis, afhaaldiensten en drive-in. Deze etablissementen dienen de hygiënische maatregelen en social distancing te respecteren (waarbij ze ook de eventuele wachtrijen buiten organiseren).

Café’s, clubs, restaurants, …

Logementen (hotels, vakantiehuizen, internaten, camping, vakantiecentra, B&B, etc.) ZONDER TOEGANG tot de bar, restaurant (gemeenschappelijke zalen) en recreatieve ruimtes. Roomservice is echter wel toegelaten. De vergaderzalen mogen worden gebruikt voor professionele doeleinden. Gebruik ervan wordt enigszins afgeraden.

 

 

Winkels die voornamelijk essentiële levensmiddelen ((dieren)voeding en drinken) verkopen

 

Handelszaken en dienstverlening

 

Winkels met een gemengd aanbod die hoofdzakelijk (dieren)voeding en dranken verkopen.

Winkels met een gemengd aanbod houden enkel hun voedingsafdeling open.

 

Alle lokale markten mits inachtneming van een voldoende afstand tussen de aanwezigen (1.5 m)

Enkel de kraampjes met voedsel zijn toegelaten, indien voldoende afstand tussen de aanwezigen wordt gehouden (1.5 m)

 

Commerciële centra 

NEEN (enkel de winkels voor levensmiddelen en apotheken die zich bevinden in commerciële centra blijven open)

 
 

Apotheken

 
 

Winkels met medische producten en verzorgingsproducten / bandagisten

 
 

Kappers kunnen meerdere klanten tegelijkertijd ontvangen, maar beperkt tot het aantal beschikbare kappers mits aanname van algemene hygiënemaatregelen, (bvb. 1,50m tussen stoelen) en op voorwaarde van afspraak, zonder organisatie van een wachtzaal

NEE

 
 

Schoonheidsinstituten en wellnesscentra: enkel op basis van afspraak en indien de hygiënemaatregelen en de social distancing in acht worden genomen

NEE

 
 

Fotografen

NEE

 
 

Krantenwinkels

NEE

 
 

Bibliotheken

NEE

 
 

Drogisterijen

NEE

 
 

Afhaalpunten van de post en postloketten

NEE

 

 

Wassalons

NEE

 

 

Carwash

NEE

 

 

Loketten van bankkantoren

NEE

 

 

Winkels aan tankstations en nachtwinkels mits verbod op het ter plaatse consumeren van de voedingswaren

 

 

Containerparken (recyclageparken)

 

 

Autopechverhelping

 

 

De betaalautomaten van het openbaar vervoer blijven open

 

Activteiteiten

Categorie

TOEGESTAAN

VERBODEN

 

 

 

Recreatieve en sportieve activiteiten

 

Activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, sportwedstrijden, sportieve en recreatieve kampen, …

 

Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.

Festiviteiten en folkloristische activiteiten

 

Carnaval, processies, studentenfeesten,….

Culturele en sociale activiteiten

 

Vernissages, exposities avant-premières, erediensten…

 

RELIGIEUZE DIENSTEN EN BEGRAFENISSEN 

Mogen religieuze diensten doorgaan?
Neen, religieuze diensten zijn verboden, met uitzondering van begrafenissen.

Mogen begrafenissen doorgaan?
Begrafenissen en crematies mogen plaatsvinden maar enkel in familiale en intieme kring.

Wat is de te volgen procedure voor de lijkbehandeling van een aan covid-19 overleden persoon?
Voor begrafenisondernemers werd een procedure opgesteld door de RMG.
Met respect voor de wensen van de familie, is het aanraken van de door COVID-19 overleden perso(o)n(en) toegestaan, het is echter cruciaal nadien de hygiënemaatregelen na te leven.

GEMEENTE- EN PROVINCIERADEN

Zullen de gemeente- en provincieraden doorgaan?
De werking van de overheden moet gegarandeerd blijven, maar men dient het aantal aanwezigen tijdens noodzakelijke vergaderingen beperken. Geef voorkeur aan videoconferenties en livestreaming voor de burgers.

SCHOLEN

Worden kleuter-, lagere en middelbare scholen gesloten?

De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de extra-curriculaire activiteiten. 

De opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:
• werken in de gezondheidszorg
• werken in een essentiële publieke sector
• geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen.
De refters mogen openblijven.

Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?
Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan.
Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

Worden internaten en scholen van het bijzonder onderwijs gesloten?
De internaten en het bijzonder onderwijs blijven open, maar schrappen de lessen.

Worden universiteiten, hogescholen en andere scholen gesloten?

Het is aangeraden dat universiteiten en hogescholen maximaal gebruik maken van afstandsonderwijs.

Worden scholen voor veiligheidsberoepen gesloten?
Brandweer-, politie- en veiligheidsscholen blijven open, en zetten hun basisopleidingen voort. Voortgezette opleidingen en vormingen kunnen doorgaan na evaluatie van de verantwoordelijke organisator.

OPVANG VAN KINDEREN TOT 3 JAAR

Zullen de crèches open zijn?
Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

DIENSTEN AAN HUIS

Kunnen diensten aan huis (EPC-certificaat, kapper aan huis, loodgieter) blijven doorgaan?
Ja, met inbegrip van weekends, op voorwaarde dat de voorgeschreven hygiënemaatregelen gerespecteerd worden.

ZIEKENHUIZEN

Worden speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?
De actieve fase van het ziekenhuisnoodplan wordt geactiveerd vanaf 14 maart in alle ziekenhuizen. Alle consultaties, testen en geplande operaties moeten worden geannuleerd. Enkel urgente en/of levensnoodzakelijke consultaties, onderzoeken en interventies mogen plaatsvinden.
Alle noodzakelijke bestaande therapieën (chemo, dialyse, …) mogen voortgezet worden.

Worden bezoekers toegelaten in ziekenhuizen?
Wat betreft de bezoeken, zij worden allemaal verboden behalve voor stagiairs, ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke toestand of in palliatieve fase. Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken dient te worden beperkt tot maximum één persoon.

GEVANGENISSEN

Wordt bezoek in de gevangenissen toegelaten?
Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 zijn alle vormen van bezoek geannuleerd. Dat betekent: bezoek in de bezoekzaal, kinderbezoek, bezoek zonder toezicht (ongestoord bezoek, familiebezoek) en bezoek achter glas. Personen die om professionele redenen in de gevangenis moeten zijn, worden nog steeds toegelaten tot de gevangenis. Het gaat hier vooral om medewerkers van de politie, van de veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistratuur en zorg- en hulpverleners.

TRANSPORT

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?
Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar het gebruik ervan moeten worden beperkt tot essentiële verplaatsingen. Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt om te pendelen, gelieve uw werkuren zo veel mogelijk aan te passen om de spits te vermijden.

Worden er specifieke maatregelen genomen voor taxibedrijven?
Taxibedrijven en alternatieve taxidiensten blijven actief maar er wordt aangeraden het aantal passagiers te beperken.

Worden specifieke maatregelen genomen voor luchthavens?
Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en toe te passen.

Blijven de restaurants en de taxfreeshops open?
Ja, de restaurants en winkels voorbij de veiligheidscontrole blijven open. Dit met het oog op een zo groot mogelijke spreiding van passagiers in de luchthaventerminal. De gebruikelijke hygiënemaatregelen dienen hierbij te worden gerespecteerd.

Worden specifieke maatregelen genomen voor cruiseschepen en -boten?
Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden.
Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.

Kan ik mijn rijbewijs halen?
De rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokken een uitstel worden verleend.

INTERNATIONAAL

Worden er reisbeperkingen opgelegd?

Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Op dit moment worden alle reizen naar het buitenland afgeraden.

Voor meer informatie, raadpleeg regelmatig hun website om de geüpdatete reisadviezen te vinden.
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Informatie met betrekking tot vluchten is terug te vinden op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn.

WERKOMSTANDIGHEDEN IN BEDRIJVEN

Wat zijn de werkmethoden die de bedrijven moeten aanbevelen?
– Gaan werken mag zeker, maar telewerken wordt aangemoedigd. Deze maatregelen voorkomen ook dat het openbaar vervoer op de spitsuren wordt overbelast.
– Er wordt voorgesteld om teleconferenties te organiseren en niet-essentiële vergaderingen te annuleren.

BIJKOMENDE CONTACTNUMMERS

Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689

Voor vragen over economie: 0800/120.33

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000

 Bron: Nationaal Crisiscentrum – 14/03/2020 – 21u30

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Open Vld wil volwaardige ombudsdienst

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht wil meer preventie tegen gaybashing