Opinie

Lokaal beleid diversiteit

Dit bericht delen

Beleid van gelijke kansen wordt niet in de eerste plaats en zeker niet alleen via symboliek gevoerd. Symboliek kan een veruitwendiging zijn van het kader dat gecreëerd wordt door beleidsmakers maar is er niet onlosmakelijk mee verbonden.  Gelijke kansen is iets waar onze maatschappij van doordrongen zou moeten worden en zodat het deel uitmaakt van onze samenlevingsbeleving.  Immers in de diverse samenleving waarin wij vandaag leven is gelijkwaardigheid en maatschappelijke aanvaarding voor iedereen, binnen de wettelijke waarden en normen,  een universeel grondwettelijk recht.  Mogen zijn wie je bent, lijkt een evidentie maar is het op dit moment nog steeds niet, jammer genoeg.  Daarom dat wij politici hiertoe de nodige aandacht moeten hebben en de resultante van verdraagzaamheid moeten nastreven in heel het beleidsproces.  Fundamentele waarden waarop onze samenleving gestoeld is moeten door ons bepleit worden.  België is op dit vlak een vooruitstrevend land.  Doch de vele incidenten waarbij discriminatie op basis van geslacht, ras, geaardheid een rol speelt tonen aan dat er nog heel wat werk aan te winkel is.  Mee de boodschap van een verdraagzame diverse samenleving uitdragen, is een must.  Vanuit de rol van schepen van cultuur wil ik graag vanuit CC De Werf, ons cultuurhuis, de impuls geven voor de ontwikkeling van een inclusieve draagkracht in onze Aalsterse samenleving en daarbuiten.  Dit Aalsterse cultuurhuis moet openstaan voor eenieder en onze hele gemeenschap inclusief omarmen.  In dit huis moet iedereen zichzelf kunnen zijn en zal enkel conservatieve afwijzing van inclusie, wat spijtig genoeg nog te vaak voorkomt,  niet op zijn plaats zijn.   Cultuur kan de sleutel zijn om deuren te openen naar verdraagzaamheid en kan een medicijn zijn tegen geweld en discriminatie op welk vlak dan ook.  Er kan via deze weg en de programmatie maximaal ingespeeld worden om ervoor te zorgen dat eenieder betrokken wordt en betrokken blijft bij de stad welke achtergrond deze ook heeft.

De boodschap die we uitdragen is er één van gelijkwaardigheid.  Het is echter een realiteit dat deze kernwaarde die de basis uitmaakt van onze diverse maatschappij waar we in leven niet door iedereen op dezelfde manier aangevoeld of gerespecteerd wordt.  Om dit te doorbreken is er nood aan onderlinge communicatie.  Cultuur, maar ook sport, jeugd, onderwijs en ook andere beleidsdomeinen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen “aanvaard worden” en “het aanvaarden op zich”.  Ook hier is er voor het lokaal beleid een taak weggelegd om mensen dichter bij elkaar te brengen, daardoor veel verder reikend dan de loutere symboolpolitiek door het voeren van actief beleid op dit vlak.

Andere nieuwsberichten

Opinie

Open brief aan Ignaas Devisch

Opinie

Is het welzijn van jongeren op school dan geen kerntaak van de overheid?