Algemeen

Onbegrip over getalm invoering GAS

Dit bericht delen

Wat houdt Christoph D’Haese tegen om Verenigde Commissie bijeen te roepen?

Over de invoering van het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht is in Vlaanderen al heel wat te doen geweest de voorbije jaren en vandaag woeden de discussies in diverse steden nog altijd. Aalst is tot op heden de enige centrumstad die nog geen GAS heeft ingevoerd.

Het GAS kent veel principiële voorstanders die er een nuttig instrument in zien om bepaalde overlast efficiënter en sneller aan te kunnen pakken, zoals bijvoorbeeld sluikstorten of vandalisme. Uiteraard moet er wel over gewaakt worden dat het GAS niet te veel doorslaat in één richting. Met andere woorden, dat er met de GAS-boetes niet overdreven wordt. De boetes mogen niet ontaarden in pesterijen ten aanzien van burgers die zich van geen kwaad bewust zijn.

In Aalst werden in het voorjaar GAS-reglementen opgemaakt en overgemaakt aan de gemeenteraadsleden. In een aantal commissies werden dan besprekingen gehouden over deze teksten en verordeningen, maar bijvoorbeeld ook over hoe in het kader van het GAS bemiddeling kan gebeuren. Er werden ook ambtenaren uitgenodigd om te getuigen over de invoering en werking van het GAS in hun stad. Ook het parket deed zijn inbreng.

Vera Van der Borght: ,,De slotfase van dit parcours moest dan een bijeenkomst worden van de Verenigde Commissie met alle gemeenteraadsleden om een finale stand van zaken te geven en de laatste knopen door te hakken. Het was Christoph D’Haese die hier om vroeg en het is hij alleen die als voorzitter van de gemeenteraad een Verenigde Commissie kan bijeenroepen. Het was ook op zijn verzoek dat dit zou gebeuren na de gemeenteraadsverkiezingen om te vermijden dat de invoering van het GAS in een electoraal sfeertje zou terechtkomen en het ganse dossier voorwerp zou worden van politieke spelletjes.”

Intussen zijn we echter een kleine maand na de verkiezingen en van een bijeenkomst van de Verenigde Commissie is nog steeds geen sprake.

Vera Van der Borght: ,,De periode waarin we ons nu bevinden, namelijk na de verkiezingen en voor het aantreden van een nieuwe bestuursmeerderheid, lijkt mij perfect om dit dossier nu over politieke grenzen heen en in alle sereniteit te finaliseren. Twee van de huidige meerderheidspartijen zullen ook in de volgende coalitie zitten en zijn voorstander. Ook mijn eigen partij Open Vld, die nu nog in de meerderheid zit en naar de oppositiebanken zal verhuizen, en N-VA, dat in de omgekeerde situatie zit, zijn beide voorstander. Dit bleek trouwens ook al uit de verkiezingsprogramma’s. Bovendien werd op de gemeenteraad van 22 mei reeds een GAS-ambtenaar aangesteld die staat te popelen om aan de slag te gaan. De vraag is dan ook waarom gemeenteraadsvoorzitter Christoph D’Haese nog steeds niet heeft beslist om een Verenigde Commissie te laten bijeenkomen?”

Tijdens het vragenuurtje op de gemeenteraad vanavond bevestigde de bevoegde schepen Serge Grysolle de huidige stand van zaken: ,,Het GAS-reglement is doorgepraat en klaar. De verbaliserende en de sanctionerende ambtenaren zijn aangesteld. Niets belet de goedkeuring en invoering van het GAS in Aalst als laatste centrumstad. De goedkeuring van het GAS kan geagendeerd worden op de gemeenteraad van 18 december. Dan zou alles ordentelijk op 1 januari 2013 van start kunnen gaan. Gelet op het vele werk dat mijn diensten en de ambtenaren hier hebben ingestoken ben ik bereid om aan de voorzitter van de gemeenteraad uitdrukkelijk te vragen een Verenigde Commissie bijeen te roepen.”

Vera Van der Borght voegt er nog aan toe dat een uitstel van de invoering van het GAS nu ertoe zou leiden dat we pas in het voorjaar van 2013 aan de slag zullen kunnen gaan, terwijl nu alles klaar is en we vanaf 1 januari al kunnen beginnen.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Studenten verpleegkunde met diploma krijgen éénmalige toelage van 1.000 euro

Algemeen

Consensus in de maak om lesbische ouders zelfde rechten te geven